Najistotniejsze zmiany dotyczą m.in. odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dziecka – od 15 listopada nie będzie potrzebna zgoda sądu, gdy małoletni jest powołany do dziedziczenia wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez jego rodzica. Wtedy wystarczające będzie oświadczenie  o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka złożone przed notariuszem lub – co też warto podkreślić – w sądzie spadku. WAŻNE: spadek odrzuca w imieniu małoletniego jeden rodzic za zgodą drugiego albo odrzucają go wspólnie w imieniu małoletniego (i oboje mają władzę rodzicielską). Spadek odrzucają też wtedy inni zstępni rodziców tego dziecka np. jego rodzeństwo.

Jeśli postępowanie w tej sprawie zostanie wszczęte przed sądem opiekuńczym, wniosek zostanie przekazany do sądu spadku. Natomiast sąd opiekuńczy będzie wydawał zgodę na dokonanie ww. czynności jedynie w przypadku, gdy postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku nie zostało jeszcze wszczęte.

Sam sześciomiesięczny termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie zmienia się, jednak do jego zachowania wystarczy złożenie przed jego upływem wniosku do sądu o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, nie zaś formalne złożenie samego oświadczenia. Bieg sześciomiesięcznego terminu na złożenie oświadczenia przez przedstawiciela ustawowego ulegnie zawieszeniu na czas trwania postępowania. Istotna będzie bowiem data złożenia wniosku, a nie data przyjęcia przez sąd takiego oświadczenia.

Ograniczenie tzw. trzeciej grupy spadkobierców – do tej pory spadek mogli otrzymać dalsi zstępni dziadków spadkodawcy.  Według nowych przepisów majątek będzie mógł przypaść wyłącznie dziadkom, zaś w dalszej kolejności odpowiednio ich dzieciom i wnukom. W przypadku, gdy nie będzie dziadków i ich dalszych zstępnych, sąd spadku nie będzie już szukał dalszych spadkobierców, a schedę przejmie gmina, w której spadkodawca mieszkał przed śmiercią.

Niegodność dziedziczenia – rozszerzony katalog sytuacji, które pozwalają uznać spadkobiercę za niegodnego dziedziczenia, jeżeli:

  1. uporczywie uchylał się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową;
  2. uporczywie uchylał się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą, w szczególności wynikającego z władzy rodzicielskiej, opieki, sprawowania funkcji rodzica zastępczego, małżeńskiego obowiązku wzajemnej pomocy albo obowiązku wzajemnego szacunku i wspierania się rodzica i dziecka.