Doradzamy i prowadzimy spory sądowe jako pełnomocnicy procesowi przed sądami na terenie całej Polski (głównie województwo łódzkie, mazowieckie, dolnośląskie) z zakresu:

  • zawezwania do prób ugodowych;
  • spraw gospodarczych (m. in. windykacja należności, sprawy o zapłatę, sprawy wykonywania umów, odszkodowania z tytułu niewykonywania bądź nienależytego wykonania umów, reklamacje, rękojmie);
  • spraw cywilnych (m.in. sprawy o zapłatę, odszkodowania z tytułu niewykonywania bądź nienależytego wykonania umów, reklamacje, rękojmie, prawa konsumenta, sprawy spadkowe, testamenty, zachowek, działy spadku);
  • spraw rodzinnych (m.in. rozwody, alimenty, opieka nad dziećmi, ubezwłasnowolnienia);
  • spraw pracowniczych (m.in. o zapłatę, godziny nadliczbowe, odszkodowania, przywrócenia do pracy, odprawy, mobbing, ustalania stosunków pracy, emerytury, odwołania od decyzji ZUS w sprawach wcześniejszych emerytur i emerytur pomostowych);
  • spraw nieruchomości (m.in. podziały majątku, zasiedzenie, regulowanie własności gospodarstw rolnych, zniesienie współwłasności, eksmisje);
  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
  • reprezentowanie kredytobiorców –  tzw. frankowiczów przeciwko bankom w sprawach kredytów frankowych<./li>

Dodatkowo zajmujemy się mediacją, arbitrażem, w tym arbitrażem międzynarodowym. Każdorazowo oceniamy sytuację procesową naszego Klienta i dobieramy rozwiązania zapewniające największą skuteczność osiągania zamierzonych celów procesowych.