Przypominamy kolejne, ważne dla każdego pracodawcy i pracownika zmiany w przepisach prawa pracy, które obowiązują od początku 2019 r. i dotyczą: sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę prowadzenia akt osobowych, a także obowiązku ich przechowywania.

Odmiennie niż dotychczas, od początku 2019 r. wypłata pracownikowi wynagrodzenia dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy pracownika, chyba że pracownik złoży wniosek o wypłatę wynagrodzenia w gotówce.

UWAGA: Dotychczas zasada była odwrotna!

Pracodawca może obecnie prowadzić i przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w postaci papierowej lub elektronicznej. Obie formy prowadzenia dokumentacji są równoważne. Zmienił się także układ akt osobowych.
Podstawowym okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi obecnie10  lat od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.