Już 1 stycznia 2020 wejdą w życie pierwsze przepisy Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, choć zasadnicza część ustawy wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r.

 

Celem ustawy jest dematerializacja akcji spółek akcyjnych i komandytowo – akcyjnych. tj. zmiana formy akcji z dokumentu (akcji papierowej) na zapis w systemie teleinformatycznym. Dotyczyć będzie akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, które nie podlegają obowiązkowej dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Już od 1 stycznia 2020 r każda spółka akcyjna (a nie tak jak jest to obecnie tylko spółka publiczna) i komandytowo-akcyjna będzie musiała posiadać swoją stronę internetową. Podlegać ona będzie obowiązkowemu ujawnieniu i aktualizacji w KRS. Zgodnie z ustawą na stronie internetowej spółka zamieszczać ma, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, ogłoszenia wymagane przez prawo lub statut ogłoszenia.

Spółka ma również obowiązek wezwania akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce oraz udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki. Wezwania, o których mowa wyżej, nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie. Pierwszego wezwania dokonuje się do dnia 30 czerwca 2020 r. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

UWAGA! Przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy, spółka jest obowiązana do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem, który na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybranym przez walne zgromadzenie albo umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

Co ważne, rozwiązanie tej umowy będzie dopuszczalne jedynie pod warunkiem zawarcia nowej umowy. Rozwiązanie umowy przez podmiot prowadzący rejestr będzie dopuszczalne jedynie z ważnych powodów, z zachowaniem terminu wypowiedzenia nie krótszego niż 3 miesiące.

Rejestr powinien zawierać dane określone w art. 328(3) KSH (nowy przepis wprowadzony nowelizacją) i będzie jawny dla spółki i każdego akcjonariusza.

 

UWAGA! UWAGA!

Kto, będąc uprawnionym samodzielnie lub łącznie z innymi osobami na podstawie ustawy lub statutu do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki akcyjnej albo spółki komandytowo-akcyjnej, dopuszcza do tego, że wbrew obowiązkowi spółka nie dokonuje wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji lub nie dokonuje takich wezwań zgodnie z art. 16 nowelizacji, podlega grzywnie do 20.000 zł. Tej samej karze podlega, kto będąc uprawnionym samodzielnie lub łącznie z innymi osobami na podstawie ustawy lub statutu do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki akcyjnej albo spółki komandytowo-akcyjnej, nie zawiera umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy albo umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych (art. 18 nowelizacji).